Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2003

18.12.2003

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Zámery rozvoja Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Predkladá: doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

4. Zmeny a doplnky Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

5. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

6. Podklady k možnej zmene záväzného stanoviska Mesta Trenčín vydaného dňa 24.7.2003 k realizácii investičnej akcie „Modernizácia železničnej trate Nové mesto n/Váhom – Púchov na traťovú rýchlosť 140/160 km/hod.“
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

7. Návrh na zmenu VZN č. 2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

8. Koncepcia školstva v meste Trenčín
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

9. Koncepcia kultúry v meste Trenčín
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička
člen MsR

10. Návrh VZN o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

11. Návrh na prijatie dlhodobého úveru
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

12. Kúpa akcií AS Trenčín, a.s.
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

13. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Trenčín za III. štvrťrok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

14. Návrh VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

15. Návrh novelizácie Štatútu Mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
poverená vedením MsÚ

16. Metodika prideľovania nájomných bytov na Ul. Východná, JUH II. v Trenčíne
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

17. Návrh na doplnenie člena Dozornej rady za Mesto Trenčín do spoločnosti POS, a.s. po vzdaní sa RNDr. Jozefa Mertana
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

18. Návrh komisie pre stanovenie podmienok na likvidáciu odpadu v meste Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

19. Správa likvidátora Základnej školy v Trenčíne, Ul. 1. mája 9 v likvidácii a návrh opatrení
Predkladá: Ing. Peter Kubinský
likvidátor III. ZŠ na ul. 1. mája 9 v likvidácii

20. Návrh Vymedzenia úloh stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

21. Návrh na odvolanie riaditeľa Základnej školy, Ul. Študentská 3 v Trenčíne
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

22. Zrušenie uznesenia MsZ č. 108 zo dňa 29.6.2000
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

23. Interpelácie poslancov 

10.11.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Zánik mandátu primátora mesta
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
poverená vedením MsÚ

2. Určenie platu zástupcu primátora mesta
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

27.10.2003

1. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

2. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

4. Návrh na prijatie dlhodobého úveru od DEXIA banka, a.s.
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

5. Návrh na určenie výšky nájmu v bytoch na Ul. Východná, JUH II. v Trenčíne
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

6a.Návrh na vstup Mesta Trenčín do združenia s firmou Byvyserv, a.s. Trenčín na výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

6b. Návrh na vstup Mesta Trenčín do združenia s firmou ADOZ, s r.o. Trenčín na výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

7. Návrh na novelizáciu Organizačného poriadku MsÚ
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
vedúca právneho odboru

8. Návrh rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne, MsR v Trenčíne, komisií MsZ a VMČ
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

9. Správa „O podmienkach držania psov v meste Trenčín“
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

10. Interpelácie poslancov MsZ

10.10.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Návrh na zmenu Štatútu Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

2. Návrh na voľbu dlhodobo plne uvoľneného poslanca
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

3. Riešenie kritickej situácie III. Základnej školy na Ul. 1. mája v Trenčíne
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

25.8.2003

1. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

2. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

3. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 75 z 30.4.2002
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. polrok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

6. Východiská rozpočtu na rok 2004
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2003 O miestnych poplatkoch na území mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 10/2003 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Domove penzióne pre dôchodcov Trenčín, m.r.o.
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

10. Návrh na voľbu členov komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí – odborníkov z radov občanov
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

11. Návrh rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne, MsR v Trenčíne, komisií MsZ a VMČ
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

12. Návrh kompenzácie z parkovacej činnosti na Rozmarínovej ulici
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

13. Návrh na opravu platu riaditeľa MHT, m.p.o. Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

14. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. polrok 2003
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

15. Návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na II. polrok 2003
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

16. Interpelácie poslancov MsZ

15.7.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Návrh na vyňatie majetku – Športový areál Sihoť zo správy MHT, m.p.o. Trenčín a zmena zriaďovacej listiny MHT, m.p.o. Trenčín
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

2. Návrh na prenechanie nehnuteľnosti – nebytového priestoru do nájmu
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

3. Odvolanie riaditeľa MHT, m.p.o. Trenčín
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

30.6.2003

1. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

2A. Návrh na odpredaj tepelných zdrojov vo vlastníctve Mesta Trenčín
2B. Návrh na uzavretie mandátnej zmluvy medzi Mestom Trenčín a spol. s r.o. TEBYS na správu domového a bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

3. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta MsÚ

4. Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne
Predkladá: Mgr. František Országh
náčelník MsP

5. Návrh VZN č. 3/2003 o určení názvu ulice v mestskej časti JUH – Južná
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta

6. Návrh VZN č. 6/2003 o určení názvu ulice v mestskej časti Západ
– K mlyniskám
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta MsÚ

7. Návrh VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch majetku mesta
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

9. Úhrada nákladov spojených s prevodom vlastníctva bytov, samostatných pozemkov a garáží firme TEBYS, spol. s r.o. v roku 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

10. Návrh na úpravu platu riaditeľky Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

11. Súdne vysporiadanie dohodou – užívanie pozemku Rehole piaristov na Palackého ul.
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

12. Návrh na aktualizáciu členstva Mesta Trenčín v záujmových združeniach
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

13. Návrh na vstup Mesta Trenčín do Združenia Región Biele Karpaty
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor

14. Návrh na odvolanie riaditeľa Mestského hospodárstva Trenčín, m.p.o.
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor

15. Návrh kritérií pre poskytovanie dotácií na šport v roku 2003
Predkladá: Branislav Zubričaňák
člen komisie kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví

16. Interpelácie poslancov MsZ

2.6.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Návrh na vybavenie petície občanov mesta Trenčín zo dňa 12.5.2003
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

2. Návrh prevodu vlastníctva majetku štátu do vlastníctva mesta
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

3. Návrh na poskytnutie finančného príspevku na sanáciu hradieb Trenčianskeho hradu
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta 

5.5.2003

1. Programové vyhlásenie
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor

2. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

3. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta MsÚ

4. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2002
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

5. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

6. Návrh na odpísanie pohľadávky
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 5/2003 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Trenčín
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

8. Návrh VZN č. 2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne – Príloha č. 1 – Organizačná schéma mestskej polície a príloha č. 6 – Štatút mestskej polície v Trenčíne
Predkladá: Mgr. František Országh
náčelník MsP

9. Návrh na zmenu Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta

10. Návrh Pracovného poriadku Mestskej polície v Trenčíne
Predkladá: Mgr. František Országh
náčelník MsP

11. Návrh na vyradenie Základnej školy na ul. 1. mája v Trenčíne zo siete škôl
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

12. Zmena plánu technického zhodnotenia na úseku prevádzky tepelných zariadení, domového a bytového fondu na rok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

13. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

14. Návrh na odmeny riaditeľom m.p.o., m.r.o. Trenčín za II. polrok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta

15. Návrh na zmenu v zastupovaní Mesta Trenčín v Dozornej rade Spoločnosti Stredné Považie, a.s.
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

16. Interpelácie poslancov MsZ

10.4.2003

1. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór

2. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta MsÚ

3. Návrh VZN č. 4/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

4. Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 256 k Futbalovému klubu Laugaricio, a.s. Trenčín a na zverenie Mestského futbalového štadióna do správy m.p.o. Mestské hospodárstvo Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

6. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2002
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór

7. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností za rok 2002
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2003
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór

9. Návrh na prizvanie externého špecialistu – súdneho znalca z odboru stavebníctva ku kontrole realizácie a nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór

10. Návrh na delegovanie poslancov MsZ v Trenčíne do rád škôl a Mestskej školskej rady
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička
člen MsR

11. Návrh na menovanie členov komisií MsZ – odborníkov z radov občanov
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

12. Návrh na zriadenie občianskeho združenia na rozvoj mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Juraj Liška
primátor mesta

13. Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za IV. štvrťrok 2002 a návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 108 zo dňa 29.6.2000
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta MsÚ

14. Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Velčko
prednosta MsÚ

15. Interpelácie poslancov MsZ

28.1.2003 mimoriadne zasadnutie

1. Zmluva o zriadení spoločného úradu
Predkladá : Ing. Miroslav Velčko
prednosta MsÚ

2. návrh novelizácie VZN č.2/2003 o miestnych poplatkoch na území mesta Trenčín
Predkladá : Ing. Branislav Celler
člen MsR

3.1.2003

1. Otvorenie

2. Oboznámenie s výsledkami volieb v meste Trenčín na funkciu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
Predkladá: Ján Klčo
predseda mestskej volebnej komisie

3. Slávnostné zloženie sľubu primátora mesta

4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

5. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení

6. Voľba návrhovej a volebnej komisie

7. Zmena Štatútu Mesta Trenčín a súvisiacich predpisov

8. Voľba zástupcu primátora mesta

9. Zriadenie mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí

10. Voľba predsedov komisií mestského zastupiteľstva

11. Voľba členov mestskej rady

12. Voľba predsedov výborov mestských častí

13. Určenie sobášiacich poslancov

14. Určenie platu primátora mesta

15. Určenie odmeny zástupcu primátora mesta

16. Schválenie uznesenia z prvého (ustanovujúceho) zasadnutia 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín