Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2005

 

24.2.2005

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Interpelácie poslancov MsZ

3. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

4. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za II. polrok 2004
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

5. Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 2004
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2005
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

7. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

8. Návrh novelizácie Štatútu Mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
prednostka MsÚ

9. Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
prednostka MsÚ

10. Návrh novelizácie VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

11. Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 O mestskej polícii v Trenčíne
1. Zrušenie Prílohy č. 2 - Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania v Mestskej polícii v Trenčíne
2. Novelizácia Prílohy č. 3 - Zásady pre vystrojovanie príslušníkov Mestskej polície v Trenčíne
Predkladá: Mgr. František Országh
náčelník MsP Trenčín

12.Návrh Štatútu Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín, m.r.o.
Predkladá: Ing. Beáta Sládkovičová
riaditeľka DPD Trenčín, m.r.o.

13A. Návrh zmeny Zriaďovacej listiny m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
13B. Návrh zmeny Štatútu m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. Alena Fischerová
riaditeľka SsmT, m.r.o.

14. Návrh Zmeny VZN Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. Alena Fischerová
riaditeľka SsmT, m.r.o.

15. Návrh VZN č. 1/2005 O určení názvu ulice mestskej časti Stred - Pod Komárky
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
prednostka MsÚ

16. Návrh na zrušenie MŠ Hanzlíkovská ul. č. 2, 911 05 Trenčín a ŠJ pri MŠ Hanzlíkovská ul. č. 2, Trenčín
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
členka MsR

17. Návrh na doplnenie člena - odborníka Komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví MsZ z radov občanov
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička
člen MsR

 

28.4.2005

 

1. Otvorenie a schválenie programu

 

2. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

hlavný kontrolór

 

3. Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

člen MsR

 

4. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2004

Predkladá: Ing. Ján Krátky

člen MsR 

 

5.Návrh novelizácie VZN č.6/1997o určovaní cien za prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie

pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Príloha č. 2 – Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku 

Mesta Trenčín v kultúrnych zariadeniach

Predkladá: Ing. Ján Krátky

člen MsR

 

6. Návrh novelizácie VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta

Predkladá: Ing. Ján Krátky

člen MsR

  

7. Návrh novelizácie VZN č. 4/2004 o odpadoch

Predkladá: RNDr. Jozef Mertan

člen MsR

  

8. Návrh na určenie odmien sobášiacich funkcionárov

Predkladá: Ing. Anton Boc

zástupca primátora

 

9. Návrh na menovanie riaditeľa Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.  Trenčín

Predkladá: Ing. Branislav Celler

primátor mesta                                                                                                                                                                                                                         

 

10. Návrh na menovanie riaditeľa Školských zariadení, m.r.o. Trenčín

Predkladá: Ing. Branislav Celler

primátor mesta

  

11.  Návrh Zmluvy o partnerstve v projekte: Kongresové centrum Zlín

Predkladá: Ing. Branislav Celler

primátor mesta

 

12.  Interpelácie poslancov MsZ

 

 

 

30.6.2005

 

1.  Otvorenie a schválenie programu

 

2.   Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

3.   Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

4.   Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 31.3.2005

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

5.   Návrh na zmenu VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 - 2007

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

6.   Návrh novelizácie VZN č. 2/2004 poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

7.   Návrh novelizácie VZN č. 5/2003 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

 

8.   Návrh VZN č. 2/2005 O určovaní cien za prenájom priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

 

9.    Návrh VZN č. 3/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčín

Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková

                prednostka MsÚ

 

10.  Návrh VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach

Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička

                 člen MsR

 

11.  Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 2/2001 o Mestskej polícii v Trenčíne

1. Novelizácia prílohy č. 1 – Organizácia Mestskej polície

2. Novelizácia prílohy č. 2/1 – Zoznam základných výstrojných súčastí a pomôcok príslušníkov MsP

Predkladá: Mgr. František Országh         

                 náčelník MsP

 

12.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 258 zo dňa 28.11.2002

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

13.  Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Zásad poskytnutia pomoci a súčinnosti mesta Trenčín vo veci náhradného bývania občanov dotknutých modernizáciou železničnej trate vo variante č. 1

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

14.  Návrh na spoluprácu Mesta Trečnín a O.Z. FINESTRINA pri realizácii Projektu Mestského divadla

Predkladá: Branislav Zubričaňák

                poslanec dlhodobo plne uvoľnený pre výkon funkcie

 

15.  Interpelácie poslancov MsZ

 

 

25.8.2005

  

1.      Otvorenie a schválenie programu

 

2.      Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

3.      Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. polrok 2005

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

4.      Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na  II. polrok 2005

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

5.      Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

6.      Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30.06.2005

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

7.      Východiská Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

8.      Návrhu Novelizácie Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Mesta Trenčín

Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková

                prednostka MsÚ

 

9.      Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 494 zo dňa 24.02.2005

Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková

                prednostka MsÚ

Prizvaný:   Mgr. Milan Marko

                okresný prokurátor

 

10.    Zmluva o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Obcou Zamarovce pri zabezpečovaní verejného poriadku

Predkladá: Ing. Branislav Celler

                 primátor mesta

 

11.    Návrh na vyradenie MŠ Gagarinova ul. č. 3 Trenčín, zo siete škôl a školských zariadení

Predkladá: Mgr. Anna Plánková

                 člen MsR

 

12.    Interpelácie poslancov MsZ

 

3.10.2005

  

1.  Otvorenie a schválenie programu

 

2.  Doplnok č. 2 k Územnému plánu sídelného útvaru Trenčín a VZN č. 5/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín. 

Predkladá:  Ing. Branislav Celler

                  primátor mesta

 

27.10.2005

 

1.       Otvorenie a schválenie programu

  

2.      Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

3.      Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

4.      VZN č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 – Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2005

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                člen MsR

 

5.      Návrh zadania Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trenčín

Predkladá: Dipl. Ing. Július Homola

                 člen MsR

 

6.      Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Trenčín

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

7.      Návrh na zmenu Štatútu m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín

Predkladá: Gabriela Hubinská

                 člen MsR

 

8.      Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ Ul. L. Novomeského č. 10, Trenčín zo siete škôl a školských zariadení

Predkladá: Mgr. Anna Plánková

                člen MsR

 

9.      Návrh na doplnenie člena – odborníka Komisie životného prostredia a dopravy MsZ v Trenčíne z radov občanov

Predkladá: RNDr. Jozef Mertan

                člen MsR

 

10.  Interpelácie poslancov MsZ

 

15.12.2005

 

1.   Otvorenie a schválenie programu

 

2A. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne - ústne

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

2B. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na I. polrok 2006

Predkladá: Ing. Martin Bičan

                 hlavný kontrolór

 

3.    Majetkové prevody

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

 

4.    Návrh ďalšieho postupu pri nakladaní s majetkom mesta - hotel TATRA

Predkladá: Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

 

4A. Návrh Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Slovenskou správou ciest, Bratislava

Predkladá: RNDr. Jozef Mertan

                člen MsR

 

4B. Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme

      v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín  a v súvisiacich oblastiach

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

5.   Nájomné byty 30 b.j. Ul. Kožušnícka

Predkladá: Gabriela Hubinská

                 členka MsR

       

6.   Návrh VZN č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2003 o rozsahu a bližších

      podmienkach poskytovania sociálnych  služieb  v m.r.o. SSmT

Predkladá : Gabriela Hubinská

                  členka MsR

 

7. Návrh VZN č. 10/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2003 o poskytovaní starostlivosti v Domove penzióne pre dôchodcov Trenčín, m.r.o.

Predkladá : Gabriela Hubinská

                  členka MsR

 

8. Návrh VZN č. 11/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o odpadoch

Predkladá : RNDr. Jozef Mertan

                  člen MsR

 

9.  Návrh VZN č. 8/2005 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny  odpad  a drobný stavebný odpad

Predkladá : Ing. Ján Krátky

                  člen MsR

 

10. Návrh VZN č. 7/2005 – Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2006 – 2008

Predkladá : Ing. Ján Krátky

                 člen MsR

 

11. Návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečení činnosti Hudobného divadla  Trenčín v roku 2006

Predkladá : PhDr. Marián Kvasnička 

                  člen MsR

 

12. Návrh dodatkov k zmluvám o zabezpečení výkonu činnosti kultúrnych centier na rok  2006

Predkladá : PhDr. Marián Kvasnička

                  člen MsR

 

13. Návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečení činnosti ART-KINA  METRO v roku 2006   

Predkladá : PhDr. Marián Kvasnička  

                 člen MsR

 

14.  Návrh na zrušenie Materskej školy Gagarinova ul. č. 3, Trenčín

Predkladá: Mgr. Anna Plánková

                člen MsR

 

15.  Návrh na zmenu financovania Základnej umeleckej školy, m.p.o. 

Predkladá : Mgr. Anna Plánková

                  členka MsR

 

16.  Návrh na zmenu zástupcu v orgánoch spoločnosti ,,Trenčín Invest, s.r.o.“ – konateľa spoločnosti

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

17.  Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

18.  Prehľad projektov Mesta Trenčín pre eurofondy

Predkladá: Ing. Anton Boc

                zástupca primátora

 

19.  Interpelácie poslancov MsZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín