Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2004

16.12.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Interpelácie poslancov MsZ

3. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

4. Návrh na zrušenie Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

5. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

6. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Trenčín k 30.9.2004
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

7. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

8. Návrh VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

9. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 4/2004 o odpadoch
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

10. Návrh VZN č. 5/2004 o určení školských obvodov na území mesta Trenčín
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
členka MsR

11. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 6/2004, ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
prednostka MsÚ

12. Návrh VZN č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín
Predkladá: RND. Jozef Mertan
člen MsR

13. Návrh Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín číslo 2/2001 ,,O Mestskej polícii v Trenčíne", Príloha č. 1 - Organizácia Mestskej polície
Predkladá: Mgr. František Országh
náčelník MsP

14. Návrh VZN Mesta Trenčín č. 9/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

15. Návrh VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005 - 2007
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

16. Návrh VZN č. 8/2004 Plán hospodárskeho aj sociálneho rozvoja Mesta Trenčín 2004 - 2006 a 2007 - 2015
Predkladá: Ing. Branislav Celler
primátor mesta

17A. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov - 
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Hodžova 37, 911 81 Trenčín
17B. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov -
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
17C. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov -
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. P. Bezruča 66, 911 01 Trenčín
17D. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov -
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín
17E. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov -
         Rekonštrukcia ZŠ, Ul. L. Novomeského 10, 911 08 Trenčín
         Predkladá:  Ing. Anton Boc
                               zástupca primátora

18. Návrh Zásad poskytnutia pomoci a súčinnosti Mesta Trenčín vo veci náhradného bývania občanov dotknutých modernizáciou železničnej trate vo variante č. 1
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
prednostka MsÚ

19A.Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
19B.Návrh na zmenu Štatútu m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Branislav Zubričaňák
člen MsR

20A.Návrh Zriaďovacej listiny Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín
20B.Návrh Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín
20C.Návrh na zverenie majetku Mesta Trenčín do správy m.r.o. Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín 
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

21. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok evidovaných Mestským
hospodárstvom Trenčín, m.p.o
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

22. Návrh na voľbu člena - odborníka komisie školstva a športu  MsZ z radov občanov
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

23. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

28.10.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Interpelácie poslancov

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

4. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

5. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

6. Návrh na zmenu VZN č. 1/2004 - Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

7. Návrh VZN č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky 
člen MsR

8. Návrh zmluvy o výpožičke KS Kubra, Sihoť, Dlhé Hony a Juh
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička
člen MsR

9. Návrh zmeny VZN Mesta Trenčín č. 4/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Trenčín
Predkladá: Gabriela Hubinská
členka MsR

10. Návrh zmeny VZN Mesta Trenčín č. 9/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb v m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
Predkladá: Gabriela Hubinská
členka MsR

11. Návrh Organizačného poriadku Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.
Predkladá: Gabriela Hubinská
členka MsR

12. Návrh Štatútu komisie MsZ v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Gabriela Hubinská
členka MsR

13. Prehodnotenie Územného plánu sídelného útvaru mesta Trenčín - pokyn
Predkladá: Ing. arch. Július Homola
člen MsR

14. Návrh postupu transformácie mestských príspevkových organizácií na mestskú rozpočtovú organizáciu
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

15. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
členka MsR

16. Návrh na vyradenie samostatného Školského klubu detí Gagarinova ul. zo  siete škôl a školských zariadení
Predkladá: Branislav Zubričaňák
člen MsR

17. Návrh na odvolanie riaditeľa m.r.o. Školské zariadenia a  poverenie vedením m.r.o. Školské zariadenia
Predkladá: Branislav Zubričaňák
člen MsR

18. Požiarny poriadok Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

19. Návrh na odvolanie a voľbu člena - odborníka  finančnej a majetkovej komisie MsZ z radov občanov
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

20. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 108 bod 1 z 26.6.2000
Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
prednostka MsÚ

22.9.2004 mimoriadne zasadnutie

1. Otvorenie

2. Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora  

3. Návrh na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o   ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

25.8.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Interpelácie poslancov

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

4. Majetkové prevody
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

5. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997, príloha č. 1 - Zásady prenajímania majetku Mesta Trenčín v školách a školských zariadeniach
Predkladá:  Ing. Ján Krátky
člen MsR

6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. polrok 2004
Predkladá:  Ing. Ján Krátky
člen MsR

7. Východiská rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005
Predkladá:  Ing. Ján Krátky
člen MsR

8. Návrh na vyradenie MŠ Hanzlíkovská a ŠJ Hanzlíkovská zo siete škôl a školských zariadení
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
členka MsR

9. Návrh na vyradenie Strediska služieb škole zo siete škôl a školských zariadení
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
členka MsR

10. Dotácie v oblasti kultúry pre rok 2003
Predkladá: Ing. Anton Boc
zástupca primátora

11. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za I. polrok 2004
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

12. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta
Predkladá: Ing. Ján Krátky
člen MsR

5.8.2004 mimoriadne zasadnutie

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Modernizácia   železničnej   trate   Nové    Mesto   nad Váhom - Púchov žkm 100, 500 - 159, 100 pre traťovú rýchlosť do  160 km/h 

Predkladá:
Ing. Branislav Celler
primátor mesta

24.6.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Interpelácie poslancov

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
    Predkladá: Ing. Martin Bičan
                         hlavný kontrolór

4. Majetkové prevody
     Predkladá: Ing. Ján Krátky
                          člen MsR

5. Návrh riešenia vzniku Priemyselného parku - Bratislavská ulica
    Predkladá: Ing. Branislav Celler
                         primátor mesta

6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2004
    Predkladá: Ing. Ján Krátky
                         člen MsR

7. Návrh na zmenu VZN č. 1/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2004
     Predkladá: Ing. Ján Krátky
                          člen MsR

8. Novelizácia VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín
     Predkladá: Ing. Ján Krátky
                          člen MsR

9. Prevádzkovanie, využitie a správa kultúrnych stredísk
     Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička
                          člen MsR

10. Návrh zmeny Štatútu Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.
       Predkladá: JUDr. Alena Fischerová
                            riaditeľka SsmT, m.r.o.

11. Návrh Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Mesta Trenčín
       Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
                            prednostka MsÚ

12. Návrh na zmenu Vymedzenia úloh komisií MsZ v Trenčíne
       Predkladá: Ing. Anton Boc
                            zástupca primátora

29.4.2004

1.  Otvorenie a schválenie programu

2.  Interpelácie poslancov

3. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
    Predkladá: Ing. Martin Bičan
                        hlavný kontrolór

4. Majetkové prevody
    Predkladá: Ing. Ján Krátky
                        člen MsR

5. Návrh koncepcie školstva na území Mesta Trenčín
    Predkladá: Mgr. Anna Plánková
                         členka MsR

6. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2003 a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2003
     Predkladá: Ing. Ján Krátky
                          člen MsR

7. Zmena ÚP SÚ mesta Trenčín - Rozšírenie priemyselného parku  Bratislavská II
    Predkladá: Dipl. Ing. Július Homola
                        člen MsR

8. Plnenie uznesenia MsZ č. 194 zo dňa 18.12.2003 o zmene VZN 2/1999 o ÚPN SÚ Trenčín
    Predkladá: JUDr. Iveta Orgoníková
                        prednostka MsÚ

9. Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom    
     vo vlastníctve Mesta Trenčín
     Predkladá: Ing. Ján Krátky
                          člen MsR

10. Návrh novelizácie prílohy č. 3 VZN č. 3/1999 Poskytovanie finančných 
    príspevkov z rozpočtu Mesta Trenčín
    Predkladá: Branislav Zubričaňák
               člen MsR

11. Návrh na delegovanie poslancov MsZ a zástupcov Mesta Trenčín do rád  škôl
       Predkladá: Mgr. Anna Plánková
                           členka MsR

12. Záverečná správa likvidátora Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry,  m.p.o.
      Predkladá: Ing. Ľubomír Kučerka
                           likvidátor TKPA, m.p.o.

13. Návrh na zloženie komisií MsZ
      Predkladá: Ing. Anton Boc
                           zástupca primátora

25.3.2004 mimoriadne zasadnutie

1. Otvorenie

2. Oboznámenie s výsledkami volieb v meste Trenčín na funkciu primátora mesta 
     Predkladá: Ján Klčo
     predseda mestskej volebnej komisie

3. Slávnostné zloženie sľubu primátora

4. Schválenie programu

5. Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

6. Voľba zástupcu primátora mesta

7. Voľba dlhodobo plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie

8. Návrh na rozdelenie komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí MsZ

9. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

10. Návrh na určenie počtu členov  Mestskej rady v Trenčíne

11. Určenie platu primátora, zástupcu primátora a dlhodobo plne uvoľneného poslanca na výkon funkcie

26.2.2004

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

3. Majetkové prevody
Predkladá: MUDr. Eugen Szép
poslanec MsZ

4. Návrh VZN č. 2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
Predkladá: PhDr. Marián Kvasnička
člen MsR                

5. Návrh novelizácie VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

6. Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín
Predkladá: Dipl. Ing. Július Homola
člen MsR

7. Návrh novelizácie VZN č. 6/1997 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín
Predkladá: MUDr. Eugen Szép
poslanec MsZ

8. Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 "O Mestskej polícii v Trenčíne" - Príloha č. 1 Organizácia mestskej polície
Predkladá: Mgr. František Országh
náčelník MsP

9.  Riešenie objektu pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Predkladá: Ing. Branislav Celler
zástupca primátora

10. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 205 z 18.12.2003
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

11. Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za II. polrok 2003
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

12. Informatívna správa zo stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 2003
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

13. Návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2004
Predkladá: Ing. Martin Bičan
hlavný kontrolór

14. Návrh na zaradenie poslancov do Rád škôl
Predkladá: Mgr. Anna Plánková
člen MsR

15. Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre SAD a.s. Trenčín na MHD
Trenčín
Predkladá: RNDr. Jozef Mertan
člen MsR

16. Interpelácie poslancov

16.1.2004 mimoriadne zasadnutie

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Prehodnotenie uznesenia MsZ č. 195 zo dňa 18.12.2003 ku koncepcii školstva v meste Trenčín
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

3. Metodika prideľovania nájomných bytov
Predkladá: Ing. Ján Krátky
zástupca primátora

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín