Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Výzva na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 - Poskytovanie nových a existujúcich sociálnych služieb

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 4.4.2018 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 4.4.2018

Dátum uzavretia: 11.6.2018

Dokumenty k výzve:

Vyzva_SC_211_castB.pdf

Priloha_1_Formular_PZ_211_castB.docx

Príloha_2_Formuláre_k_PZ_211_castB.zip

Príloha_3_Príručka_pre_žiadatela.zip

Priloha_4_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_211_castB.pdf

Priloha_5_Zoznam_opravnenych_vydavkov_211_castB.pdf

Priloha_6_Predbezna_informacia_1302_2008_211_castB.pdf

Priloha_7_Kriteria_posudzovacie_211_castB.pdf

Priloha_8_Obce_MFO_211_castB.pdf

Priloha_9_Prehlad_socialnych_sluzieb_SPODaSK_211_castB.pdf

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín