Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať garážové boxy vo vlastníctve Mesta Trenčín

Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nebytové priestory – garážové boxy v objektoch CO krytov o rozlohe cca 16 m2/box, nachádzajúce sa na Ul. Saratovská a Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne. Minimálna cena nájmu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín predstavuje sumu 360,00 €/box ročne bez energií.

Prípadní záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s cenovou ponukou doručiť v zalepenej obálke s označením

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM GARÁŽOVÉHO BOXU“ do rúk Ing. Vankovej


poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne
Útvar majetku mesta
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

v lehote do 06.04.2018 do 11,00 hod.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín