Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS - Súbor nehnuteľností na Mierovom námestí, Bytový dom s.č. 32 a Bytový dom s.č. 7041 s príslušenstvom

Mesto Trenčín oznamuje, že úspešným uchádzačom pri predaji majetku: „Súbor nehnuteľností na ulici Mierové nám.: Bytový dom s. č. 32 a Bytový dom s. č. 7041 s príslušenstvom“,

a)  Bytový dom súp. č. 32 na ul. Mierové nám. v Trenčíne nachádzajúci sa na pozemku  C-KN parc. č. 1244/1,

b)  Pozemok C-KN parc. č. 1244/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 237m2,

c)   Bytový dom súp. č. 7041 na ul. Mierové nám. v Trenčíne nachádzajúci sa na pozemku  C-KN parc. č. 1244/2,

d)  Pozemok C-KN parc. č. 1244/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 122m2,

e)  Pozemok C-KN parc. č. 1244/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26m2 a

f)    Pozemok C-KN parc. č. 1244/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2,

zapísané v k. ú. Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina

sa stal  Ing. Róbert Lifka. Ponúknutá kúpna cena predstavuje 204.500,00 €.    

 

Podmienkou uzavretia zmluvy  s úspešným uchádzačom je odmietnutie predkupného práva Ministerstva kultúry SR a schválenie majetkového prevodu nehnuteľností, ktoré sú predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Predpokladaný termín zasadnutia mestského zastupiteľstva je stanovený na 25.04.2018. 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín