Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie NFP zameranej na Deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení.

Dňa 26.2.2018 bola na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Úplné znenie aktualizovanej výzvy je dostupné na stránke MPRV SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín