Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Smernice a dokumenty  

Finančné príspevky na kultúru pre rok 2003

Prehľad schválených finančných príspevkov na kultúru pre rok 2003, z rozpočtovej položky "Príspevky na činnosť v oblasti kultúry" (v celkovej výške 4.725.000,- Sk, viď Uznesenie MsZ z dňa 10.3.2003):

Žiadateľ MsR schválené
Akad.maliar Ivan Minárik (výstava) 10 000,-
Štefan Trusina (vydanie knihy) 20 000,-
Ing.Peter Halák (vydanie knihy) 15 000,-
Slov.zväz protifaš.bojovníkov 10 000,-
Verej.knižnica M.Rešetku v TN (Literáti známi-neznámi) 10 000,-
Mgr.Lenka Valachová - Lingual 10 000,-
ZŠ Ul.P.Bezruča (Projekt Sokrates) 10 000,-
KVART- Ing.V.Kulíšek (Sám na javisku) 200 000,-
KVART- Ing.V.Kulíšek (Kulišáreň) 30 000,-
OZ Kontakte Sept.18 th 2089 (alternatívne hudobné,literár.a divad.žánre) 300 000,-
J.Ševčík (Princ spevu) 25 000,-
J.Ševčík (Hudobné klubové večery) 60 000,-
J.Ševčík (Garage rock) 25 000,-
OZ Klub priateľov vážnej hudby (Trenč.hudobná jar) 150 000,-
OZ Kult.centrum Sihoť (K prameňom hudby) 60 000,-
Divad.združenie Kolomaž (Nestála divad.scéna) 200 000,-
Klub RTVŠ Aerobik Trenčín (Laugo Dance Cup 2003) 70 000,-
OZ ICHAF (Detský výtvarný a literárny Trenčín) 300 000,-
Centrum envir.aktivít (0.ročník Trenč.ekofilmu) 8 500,-
Spolu : 1 513 500,-


Zostávajúce finančné prostriedky sú zatiaľ k dispozícii pre nasledovné programy:

a) príspevky na kultúrne podujatia :  
 
termín uzávierky :
Pri Trenčianskej bráne 25.4.2003
Trenčianska hudobná jeseň 25.4.2003
Trenčiansky jazzový festival 25.4.2003
Trenčianske kultúrne leto 25.4.2003
Mikuláš, Vianoce, Silvester 15.8.2003
iné kultúrne podujatia
- pre III.štvrťrok 2003
25.4.2003
- pre IV.štvrťrok 2003 15.8.2003
   
b) príspevky pre kluby, krúžky a súbory 19.5.2003

 

Záujemcovia o organizáciu podujatí si môžu podať Žiadosť o pridelenie nenávratného finančného príspevku, v zmysle platného VZN č.3/99. Podľa tejto normy pridelenie príspevkov podlieha schváleniu v Mestskej rade (po odporúčaní kultúrnou komisiou), preto je potrebné, aby boli dodržané uvedené termíny (ide o dátum doručenia žiadostí na Mestský úrad ).
Všetky potrebné informácie, ako aj formuláre žiadostí, získate na Oddelení spoločenských vzťahov MsÚ Trenčín, tel. 6504 216 a na stránkach www.trencin.sk

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín