Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Smernice a dokumenty  

Programové vyhlásenie primátora mesta Trenčín 2003 – 2006

predkladá:
Ing. Juraj LIŠKA
primátor mesta Trenčín

Cieľom tohto vyhlásenia je verejne deklarovať zámery predstaviteľov mesta o napĺňaní dôvery občanov a o smerovaní vývoja mesta.

Životné prostredie sa dotýka každého občana a výrazne ovplyvňuje kvalitu života v našom meste. Chceme dobudovať verejné kanalizácie tak, aby sa vo všetkých mestských častiach mohli občania pripojiť na verejnú kanalizáciu. Predpokladom pre dobudovanie verejnej kanalizácie je vybudovanie pravobrežnej čističky odpadových vôd, ktorá sa práve v tomto období začína budovať a to ako prvá na Slovensku so spolufinancovaním Európskej únie.
Pre každého obyvateľa bývajúceho v zastavanej časti mesta, pripravíme podmienky na realizáciu napojenia na siete a prístup spevnenou cestou.

Záťažou životného prostredia je hlavne cestná doprava. Naše mesto už zažíva dopravné kolapsy. Preto pripravujeme možnosť juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín a nadväzujúce premostenie na diaľničný privádzač. Následne bude možné vybudovať juhovýchodný obchvat z vyústením v mestskej časti Kubra. V tomto roku sa z finančných zdrojov mesta vypracuje Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá je nevyhnutným podkladom k projektovej príprave a k realizácii. V tejto súvislosti sa bude mesto uchádzať o finančné prostriedky z príslušných fondov Európskej únie a Štátneho rozpočtu SR.

Dôležitým dokumentom pre dlhodobé riešenie všetkých druhov dopravy v meste je schválenie Generelu dopravy, ktorého výsledkom musí byť komplexné riešenie dopravy v Trenčíne vrátane konečného riešenia pre železnicu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že mesto v roku 2002 dalo záväzné stanovisko pre nulový variant. T.j. zachovanie súčasného stavu prechodu železnice mestom. Bývalé vedenie mesta rozhodlo bez toho, aby sa navrhované riešenia seriózne posúdili, pričom sa nikto nespýtal na názor občanov nášho mesta. Vedome sa problémom zaoberáme, aby sme našli lepšie riešenie. Zaväzujeme sa, že v nadväznosti na termíny postupnej modernizácie železnice budeme prijímať potrebné rozhodnutia. Nezávisle budeme pracovať na iných riešeniach a z nich vyplývajúce pozitívne poznatky premietneme do rozhodnutí.
Riešenie statickej dopravy, t.j. parkovania a cyklistických tratí, bude súčasťou Generelu dopravy.

Bezpečnosť mesta a bezpečnosť našich občanov je pre nás veľmi dôležitá úloha, ktorej sa budeme sústavne venovať. Mestskí policajti budú pred základnými školami v čase pred začiatkom a koncom vyučovania dohliadať na bezpečnosť našich detí. Chceme rozšíriť prácu polície a dohliadanie na poriadok aj na okrajové časti mesta Trenčín tak, aby sa obyvatelia cítili bezpečnejšie.
Mestský úrad je tu pre obyvateľov. Musí byť funkčný a bližšie k ľuďom. Chceme zmeniť štruktúru mestského úradu, kompetencie a s novými funkciami aj zodpovednosť. Výkon a ochota bude na prvom mieste.
To platí pre správu úradu, ale aj pri nakladaní s majetkom a financiami mesta. Dodávatelia mesta budú vyberaní jednoznačne vo verejných súťažiach. Tie budú vypísané aj na dodávku služieb pre mesto ako je zabezpečenie osvetlenia, údržba ciest, zelene atď. Neprehľadná činnosť mestských organizácií sa oslabí, ale korektnými zmluvnými vzťahmi s dodávateľmi, ktorí vzídu z verejného obstarávania sa posilní pozícia mesta. Z výsledkov prvých verejných súťaží vidíme jednoznačné finančné úspory. To sú prvé kroky na získavanie financií pre nové projekty.
Budeme sa zaoberať vytváraním podmienok na investičné zóny tak, aby sme v budúcnosti mohli vhodné lokality s infraštruktúrou ponúkať investorom.

V oblasti kultúry je našou prioritou vytvoriť podmienky pre všetky žánre a umelecké druhy a to ako v aktívnej mestskej kultúre, tak aj v kultúre ktorú chceme priviezť. Rovnako chceme vytvoriť široký priestor pre kreativitu umeleckých agentúr, občianskych združení, umeleckých súborov a telies, ktoré túto činnosť vedia a chcú vykonávať. Je nevyhnutné vytvoriť transparentné pravidlá pre poskytovanie grantov a odblokovať zbytočne byrokatizovaný výkon samotnej kultúry.

Pluralita, transparentnosť a korektné pravidlá budú naším imperatívom, aj pokiaľ ide o oblasť športu a fungovania športových klubov a aktivít na území mesta. Našou neskromnou ambíciou je športová mobilizácia a podpora všetkých a zvlášť mladých občanov, tak aby v športe videli alternatívu k súčasnému spôsobu života. Mesto nemôže sanovať činnosť vrcholových klubov, ale naopak všetky mestské športoviská musia byť sprístupnené širokej verejnosti. Je preto potrebné vrátiť sa k plánu vybudovania komplexu športovísk na Ostrove. O tejto problematike budeme rokovať s obcou Zamarovce.

V oblasti cestovného ruchu je našim cieľom zmeniť filozofiu týchto služieb tak, aby prevládli aktívne formy nad pasívnym vyvážaním našich ľudí za turistikou do zahraničia. Historicky ekonomický a kultúrny potenciál v tejto oblasti nie je zatiaľ uspokojivo doriešený.

Budeme sa zasadzovať za mnohostranne výhodný dialóg cirkevných obcí a náboženských denominácií na území mesta Trenčín, nakoľko bez nich nie je možná mravná reforma nášho mesta a regiónu.

Prechodom kompetencií dostali mestá a obce zákonnú funkciu zriaďovateľa pre materské školy, škôlky a základné školy. Tým sme prevzali zodpovednosť za vývoj škôl a školských zariadení. V súčasnej zložitej finančnej situácii zabezpečíme podmienky pre výchovu v materských a základných školách. S ohľadom na špeciálne potreby detí budeme vytvárať podmienky pre rozvoj talentu a nadania detí prostredníctvom alternatívnych škôl, mimovyučovacej činnosti v krúžkoch, školských kluboch a v základnej umeleckej škole.

Sociálna sféra je veľmi citlivá. Našim zámerom je zabezpečiť občanom v poproduktívnom veku podmienky pre dôstojných život formou
- podpory ich vlastných aktivít,
- podpory mimovládnych organizácií pri budovaní sociálno-zdravotných zaradení
- v oblasti sociálnej, zdravotníckej, spoločenskej a kultúrnej udržiavaním dobrého materiálno – technického stavu sociálnych inštitúcií v meste.
Zabezpečíme podmienky na dôstojný život handicapovaným občanom podporou ich aktivít. V spolupráci so školami v meste budú koordinované sociálno – spoločenské väzby dieťa – rodina – mestská komunita. Preto budeme podporovať organizácie, ktoré rozvíjajú činnosť v oblasti rodinnej výchovy.

Trenčín, to nie je len stred mesta. Máme aj ostatné sídliská Sihoť, Juh, Soblahovská, Noviny, a časti Kubra Kubrica, Závažie, Záblatie, Biskupice, Nozdrkovce, Opatová atď. Našim prvoradým záujmom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov všetkých častí mesta Trenčín.

Obyvateľov tohto mesta ubezpečujem, že všetky strategické rozhodnutia budú vykonané v širokom dialógu s občanmi.

V Trenčíne, 5.mája 2003


Ing. Juraj L I Š K A
primátor mesta Trenčín

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín