Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov pre proces Deinštitucionalizáciu sociálnych služieb

RO pre IROP zverejnil na svojej webovej stránke informáciu o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

V rámci Mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trenčín nebola zatiaľ predložená žiadosť o NFP. Zostatok alokácie na túto výzvu je 1 000 000 € (Zdroj ERDF).

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 26.02.2018.

Detailnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke riadiaceho orgánu pre IROP.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín