Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2017  

5. Petícia proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 - 28

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 - 28 a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Pred bytovým domom s číslami vchodov 24, 26, 28 nebudú osadené stĺpiky. Vlastníci v bytovom dome so vstupmi 24, 26 a 28 na vlastné náklady doplnia na šírku 0,5 m zatrávňovacie tvárnice a odstránia kamene tak, aby pri parkovaní osobného motorového vozidla ostala prejazdná šírka 3,5 m. Dopravná značka C9 (cestička pre vyznačených užívateľov) sa presunie o cca 80 m k bytovému domu v blízkosti vstupu 22. Stĺpiky budú osadené pri bytovom dome s číslami vchodov 20 a 22.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti osadeniu stĺpikov na ulici Mateja Bela č. 24 - 28“  sa vyhovuje.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín