Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Schválené projekty z Operačného programu Kvalita životného prostredia - 2016

Operačný program  Kód projektu  Názov projektu  Celková výška
 oprávnených výdavkov 
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (NFP) Výška spolufinancovania
z vlastných zdrojov 
Kvalita životného prostredia  310041A546 Obnova Materskej školy,
Šafárikova 11, Trenčín 
1 174 832,56 1 116 090,93 58 741,63
310041A649 Obnova Materskej školy
Opatovská 654/39
Trenčín 911 01 - Kubrá 
865 193,71 821 934,02 43 259,69

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín