Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o disponibilnej výške fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dňa 25.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Informácie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10. 2017.

Viac informácií na stránke RO pre IROP

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín