Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie - VOS na predaj nehnuteľnosti: byt č. 14 na Ul.Gen.M.R.Štefánika 382/31 v Trenčíne

Mesto Trenčín, ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti: byt č. 14 na Ul. Gen. M. R. Štefánika 382/31 v Trenčíne, oznamuje, že:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 20.09.2017 schválilo predaj predmetnej nehnuteľnosti pre víťaza verejnej obchodnej súťaže – Igor Lalo, za celkovú kúpnu cenu 34.000,00 eur.

 

V zmysle článku VI. súťažných podmienok je úspešný navrhovateľ povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou – cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.

Deň tohto uverejnenia sa považuje za deň doručenia oznámenia o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve navrhovateľovi a od tohto dňa plynie lehota na doplatenie zvyšku kúpnej ceny.

V prípade, ak navrhovateľ v lehote uvedenej v oznámení o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín