Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie - VOS na predaj nehnuteľností: Pozemky Kožušnícka ulica

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže na Predaj nehnuteľností : „Pozemky Kožušnícka ulica“  oznamuje, že :

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 20.9.2017 schválilo predaj predmetných nehnuteľností pre víťaza verejnej obchodnej súťaže –  O.M.K. Building, s.r.o. za celkovú kúpnu cenu vo výške 26.101,- €.

 

V zmysle článku VII. súťažných podmienok  je úspešný navrhovateľ povinný  doplatiť   rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.

V prípade, ak navrhovateľ  v uvedenej lehote  nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.     

 

V Trenčíne dňa 02.10.2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín