Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie - VOS na predaj nehnuteľnosti: Garáž na Ul. Rybárska v Trenčíne

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže „Predaj nehnuteľnosti: Garáž na Ul. Rybárska v Trenčíne“ oznamuje, že

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 20.9.2017 schválilo predaj predmetnej nehnuteľnosti pre víťaza verejnej obchodnej súťaže –  Juraj Košťál a manž. Anna, za celkovú kúpnu cenu vo výške 9.050,00 €.

 

V zmysle článku VII. súťažných podmienok  je úspešný navrhovateľ povinný  doplatiť   rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.

V prípade, ak navrhovateľ  v uvedenej lehote  nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.     

V Trenčíne dňa 02.10.2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín