Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP v oblasti cyklistickej dopravy

Dňa 22.9.2017 vydal Riadiaci orgán pre IROP aktualizáciu č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15. Uvedená výzva v znení predmetnej aktualizácie je zverejnené na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín