Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2017  

4. Petícia proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín - Juh

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín - Juh a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Odbor dopravy sa uvedenou petíciou zaoberal a prešetril okolnosti zámeru predmetnej výstavby. Vzhľadom k záujmu mesta o dôsledné posúdenie dopadov plánovanej stavby a súladu alebo rozporu daného zámeru k verejnému alebo inému spoločnému záujmu, ako aj z dôvodu zistenia možných ďalších variant riešenia parkovania v danej oblasti bolo naplánované stretnutie zástupcov mesta s obyvateľmi v danej lokalite. Pôvodne plánované parkovacie miesta naprojektované na trávnatej ploche pozemku parc. č. 2237/426 za bytovým domom Východná 2426/7 nebudú vybudované. Nové parkovacie miesta budú po dohode s obyvateľmi bytového domu vybudované na miestach na parcele č. 2237/2.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkovacích a odstavných plôch vozidiel pri bytovom dome Východná 2426/7, Trenčín - Juh sa vyhovuje.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín