Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2017  

3. Petícia proti výstavbe parkoviska v Trenčíne - sídlisko Juh - Halalovka sever

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkoviska v Trenčíne – sídlisko Juh – Halalovka sever a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Na základe stretnutia dňa 24.4.2017 zástupcov Mesta Trenčín a občanov petičného hárku Halalovka sever, nebudú vybudované parkovacie miesta na trávnatej ploche pozemku parc.č.2315/21 za bytovým domom č.2388 na ul. Halalovka.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkoviska v Trenčíne – sídlisko Juh – Halalovka sever sa vyhovuje.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín