Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2017  

2. Petícia proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821 a v zmysle § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ v Trenčíne uznesením č.683 zo dňa 12.12.2012 v znení Zmien a doplnkov č.2, schválených uznesením MsZ č.338 zo dňa 16.12.2015 a Zmien a doplnkov č.1, schválených uznesením č.427 zo dňa 17.2.2016.

K územnému konaniu sa v zmysle §140b vyjadrujú kladne všetky dotknuté orgány štátnej správy, RÚVZ, správcovia inžinierskych sietí, ako aj Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Mesto Trenčín, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší, Mesto Trenčín ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 bod 2 písm. a) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a súčasne Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Pokiaľ všetky stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy budú kladné a nebudú protichodné, stavebný úrad nie je oprávnený nepovoliť predmetnú stavbu.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu stavby: Nadstavba výmenníkovej stanice na p.č.821 – bytový dom ul. Pred Poľom, Trenčín“  sa nevyhovuje.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín