Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2017  

1. Petícia proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (orgán verejnej správy) vo veci Petície proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra a v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Na základe požiadaviek občanov od Spoločenstva vlastníkov bytov 28. októbra sa parkovacie miesta uvedené v petícii nebudú realizovať.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií proti výstavbe parkoviska na rozhraní ulíc Dlhé Hony a 28. októbra“  sa vyhovuje.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín