Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o aktualizácii č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP pre špecifický cieľ 2.1.1.

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 06.07.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizáciu výzvy možno nájsť na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín