Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.06.2017 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19.

Detailné informácie o výzve nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín