Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie PZ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Aktualizovanú výzvu, zmeny výzvy, ako aj prílohy k výzve nájdete na stránke MPRV SR, alebo na stránke SO pre IROP mesta Trenčín.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín