Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad

Výzva na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 21.12.2016

Dátum uzavretia: 28.2.2017

Dokumenty k výzve pre žiadateľov:

Výzva na predkladanie projektových zámerov

Prílohy k výzve na projektový zámer

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín