Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2016  

6. Petícia vo veci opravy cestnej komunikácie na ulici Pri Parku v Trenčíne - Záblatí

 

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.


Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Po obhliadke zástupcami Mesta Trenčín je stanovisko nasledovné:


Vybudovanie dažďových vpustov na ulici Pri parku pri Súkromnej materskej škole a Materskej škole je zaradené do poradovníka opráv miestnych komunikácií. Vpuste bude možné realizovať až v roku 2017, momentálna realizácia nie je možná nakoľko v tomto roku neboli z rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „Petícií vo veci opravy cestnej komunikácie na ulici Pri parku – Záblatí“ - sa nevyhovuje.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín