Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Výzva na predkladanie ŽoNFP - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Kompletné znenie výzvy nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín