Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2016  

5. Petícia za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová (časť Trenčín)

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za riešenie dopravného problému v mestskej časti Opatová a v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Po obhliadke zástupcami Mesta Trenčín a Okresného dopravného inšpektorátu je stanovisko nasledovné:

  • zníženie rýchlosti na max. povolenú rýchlosť „30 km/hod.“ dopravný inšpektorát zamietol,
  • na miestnych komunikáciách ul. Potočná v jednosmernej komunikácií smerom ku kostolu,  na ul. Niva blízko križovatky s Opatovskou ul. a na ul. Niva pred materskou škôlkou boli osadené spomaľovacie prahy. Vzhľadom k rekonštrukcií  mosta na ceste I/61 sa zvýšila intenzita vozidiel na miestnych komunikáciách. Vodiči nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť v obci a nedodržiavali bezpečnosť cestnej premávky.
  • svetelný oznamovateľ rýchlosti pre vodičov bude osadení na Opatovskej ul. medzi mestskou časťou Sihoť IV. a nadjazdom Opatová v priebehu budúceho roka,
  • priechod pre chodcov na ul. Potočná bude potrebné stavebne upraviť ako bezbariérový vyvýšený prah so značením pre nevidiacich a špeciálnym nasvietením. Za týmto účelom je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a získať náležité povolenia podľa stavebného zákona. V blízkej budúcnosti teda vybudovania priechodu nie je možné.

Po prešetrení petície a vyhodnotení jej dôvodov dospel orgán verejnej správy k nasledujúcim záverom:

Z celkového hľadiska bolo „Petícií k riešeniu dopravného problému v mestskej časti Opatová“ čiastočne vyhovené.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín