Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2016  

4. Petícia za premiestnenie smetných kontajnerov

Mesto Trenčín  ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( orgán verejnej správy ) Vám ako podávajúcej osobe  a osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy vo veci Petície za premiestnenie smetných kontajnerov v zmysle §5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín:

Dňa 2. 5. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie VMČ Juh Trenčín, na ktorom mala byť prezentovaná odpoveď Mestského úradu Trenčín (ďalej len MsÚ) k požiadavke premiestnenia stanoviska smetných nádob pri bytovom dome na Kyjevskej 2-4 v Trenčíne. Z predmetnej odpovede citujeme :

„Zamestnanci MsÚ, ktorých sa daná problematika priamo dotýka (útvar majetku mesta, útvar stavebný a životného prostredia, útvar dopravy, útvar hlavného architekta) prejednali danú vec na stretnutí, ktorého úlohou bolo vytypovať možnosti vytvorenia spoločného stanovišťa smetných nádob pre bytové domy na Kyjevskej ulici 2,4,6,8. Záverom stretnutia je návrh troch možností jeho umiestnenia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa grafickej prílohy. MsÚ navrhuje, aby si vlastníci dvoch predmetných bytových domov na spoločnom stretnutí do zápisnice z domovej schôdze odsúhlasili umiestnenie spoločného stanovišťa smetných nádob.“ 

Nakoľko na predmetnom VMČ Juh ani na žiadnom z nasledujúcich VMČ Juh Trenčín sa k danej veci nikto nevyjadril, zamestnanci MsÚ Trenčín nedisponujú potrebnými informáciami od občanov, na ktoré miesto z troch ponúkaných variantov majú nádoby premiestniť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že petíciu orgán verejnej správy vyhodnotil ako neodôvodnenú.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín