Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2016  

3. Petícia proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície proti vytvoreniu platených parkovacích zón na území mesta Trenčín a v zmysle §5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ) oznamuje vybavenie petície.

  1. Parkovací systém a prevádzkovanie parkovísk na miestnych komunikáciách bude podľa upraveného návrhu VZN č. 10/2016 zabezpečovať Mesto Trenčín vo vlastnom mene a na vlastný účet.
  2. Parkovanie na miestnych komunikáciách bude zabezpečovať Mesto Trenčín. Trenčianska parkovacia spoločnosť, a. s. bude prevádzkovať len niektoré súkromné parkoviská.
  3. Navrhnutý rozsah regulácie parkovania (6 pásiem) vychádza z poznania dopravnej situácie v meste Trenčín. Nedostatok parkovacích miest sa prejavuje počas dňa v centre mesta a jeho širšom okolí, v noci na sídliskách. Práve spoplatnenie má svojím regulačným efektom prispieť k zlepšeniu situácie v centre i na sídliskách. Podľa navrhnutého mechanizmu sú práva rezidentov riešené tak, že v centre môžu na základe parkovacej karty parkovať iba rezidenti centra mesta. Ostatní návštevníci musia za parkovné platiť podľa stanovenej hodinovej sadzby. Na sídliskách sú navrhnuté tzv. “dlhodobé parkoviská“, ktoré majú zabezpečiť zníženie dopytu po parkovacích miestach v blízkosti bytových domov. Požiadavke spoplatnenia výhradne centra mesta nie je vyhovené z vyššie uvedených dôvodov. Máme za to, že práva rezidentov sú zabezpečené a to napriek tomu, že nie sú vyhradené parkovacie miesta pre rezidentov.
  4. Cenová politika bola prepracovaná na základe doručených pripomienok od občanov. Ceny parkovacích kariet pre rezidentov boli znížené. Došlo aj k odstráneniu rozdielov v cene parkovacej karty pre súkromné vozidlo rezidenta a karty pre iné vozidlo používané na súkromné účely. Cena prvej parkovacej karty do 5 eur/rok nemá regulačný charakter, tzn. nemotivuje držiteľa vozidla k obmedzeniu využívania verejného priestranstva.
  5. Vedenie mesta i poslanci MsZ prehodnotili pôvodný návrh VZN č. 10/2016. Prepracovaný návrh bol zverejnený dňa 20.6.2016 a po doplnení pozmeňovacích návrhov schválený na zasadnutí MsZ dňa 6.7.2016.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín