Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktuality

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škól

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP aktualizovalo dňa 15.3.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...

FAQ k výzvam na PZ týkajúcich sa základných a stredných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo dňa 22.2.2017 FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzvam na projektové zámery č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v...

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie PZ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových...

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladania PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových...

Aktualizácie výziev na predkladenie ŽoNFP pre prioritnú os 1 zo dňa 13.2.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizácie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný...

Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 2.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 9.1.2017 výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Vyhlásenie výziev na podanie projektových zámerov a Žiadostí o NFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v dňoch 21.12.2016 a 22.12.2016 nasledovné výzvy na prekladanie projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 6.12.2016 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 06.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uverejnilo aktualizáciu č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Výzva na predkladanie ŽoNFP - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP pre prioritnú os 1 - Rekonštrukcia a modernizácia ciest

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 30.11.2016 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na rekonštrukciu a modernizáciu ciest.

FAQ - často kladené otázky k výzve na materské škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1.

Vyhlásenie písomného vyzvania č. IROP-PO6-SC61-2016-8

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuilo dňa 28.11.2016 Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP pre oprávnených žiadateľov v rámci technickej pomoci.

Vyhlásenie výzvy na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v Materských školách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci integrovaného operačného programu zameranú na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Výzva pre decentralizovanú podporu v rámci špecifického cieľa 3.1 IROP

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Informácia o výhlásení výzvy v rámci špecifického cieľa 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 7. októbra 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie...

Zverejnený harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre integrovaný regionálny operačný program zverejnilo harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Tento harmonogram nájdete na stránkach MPRV SR.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín