Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktuality

Informácia o disponibilných zostatkoch pre výzvu na budovanie zelenej infraštruktúry k 16.2.2018.

RO pre IROP vydal informáciu o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach...

Plánované uzavretie výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 pre MFO Trenčín

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS...

Oznámenie o aktuálnej disponibilnej výške finančných prostriedkova a termíne ukončenia 5. hodnotiaceho kola Cyklo výzvy.

Dňa 9.2.2018 Riadiaci orgán pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojej webovej stránke zverejnilo oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške...

Zverejnenie záverečnej správy z výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 (3 KOLO)

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 tretie hodnotiace kolo zameranej na Vypracovanie strategických dokumentov...

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre UMR Trenčianskeho kraja

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje, že v súlade s oznamom č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie...

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre UMR Trenčín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 08. januára 2018 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP boli dňa 4.1.2018 zverejnené nasledovné indikatívne harmonogramy: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí...

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov pre proces Deinštitucionalizáciu sociálnych služieb

RO pre IROP zverejnil na svojej webovej stránke informáciu o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania...

Aktualizácia č. 4 k výzve v rámci špecifického cieľa IROP 2.1.1 - Proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre IROP na svojom webovom sídle uverejnilo dňa 14.12.2017 Aktualizáciu č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný...

Informácia o aktuálnej dispibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov pre výzvu s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške...

Informácie disponibilných zostatkoch výziev IROP-PO4-SC421-2017-19 a IROP-PO4-SC431-2017-16

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnil dňa 1.12.2017 informácie o disponibilných zostatkoch výziev pre prioritnú os 4 IROP, stanovil dátum ďalších...

Informácie o disponibilných zostatkoch výziev IROP-PO4-SC421-2017-19 a IROP-PO4-SC431-2017-16

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnil dňa 1.12.2017 informácie o disponibilných zostatkoch výziev pre prioritnú os 4 IROP, stanovil dátum ďalších...

Informácia o uzatvorení výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIUS Trenčianskeho kraja

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.11.2017 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený oznam o uzavretí výzvy na...

Informácia o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie NFP na rok 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 23.11.2017 bol na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na...

Oznam o disponibilnej alokácii pre Špecifický cieľ 1.2.1

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.11.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o...

Aktualizovaná príručka k procesu Verejného obstarávania

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 14.11.2017 bola schválená aktualizovaná Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0. Príručka je dostupná na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP.

Oznam o uzavretí výzvy č. IROP-PO1-SC11-2016-11 pre UMR Trenčianskeho kraja

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.11.2017 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na...

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9

Dňa 3.11.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené oznamy o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom...

Aktualizácia Metodického usmernenia RO pre IROP č. 1 pre prípravu RIUS, verzia 2.0

Dňa 30.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre...

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10

Dňa 26.10.2017 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej...

Informácia o disponibilnej výške fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dňa 25.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Informácie o disponibilnej indikatívnej výške...

Informácia o disponibilnej výške fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC211-2017-17

Dňa 20.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o disponibilnej výške indikatívnych finančných...

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Dňa 20.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017 - verzia 5

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 3.11.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. 10. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok...

Aktualizácia č. 2 výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiace orgán pre IROP vydal dňa 10.10.2017 aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie...

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP v oblasti cyklistickej dopravy

Dňa 22.9.2017 vydal Riadiaci orgán pre IROP aktualizáciu č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na...

Aktualizácia výziev v rámci IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP aktualizovalo dňa 19.9.2017 viaceré výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Konkrétne sa jedná...

Aktualizácia Kritérií pre výber projektov (verzia 1.3)

Dňa 14.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Metodika ? Kritéria pre výber projektov verzia 1.3. Uvedený...

Aktualizácia výziev na predkladanie ŽoNFP v prioritnej osi 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Dňa 2.8.2017 boli na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnené aktualizácie výziev na predkladanie Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok. Konkrétne sa jedná o nasledovné...

Aktualizácia výzvy č. 2 na predkladanie ŽoNFP pre špecifický cieľ 4.3.1

Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP vydalo dňa 27.7.2017 aktualizáciu č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný...

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP pre špecifický cieľ 4.3.1

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 06.07.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: Aktualizácia č....

Informácia o aktualizácii č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP pre špecifický cieľ 2.1.1.

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 06.07.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: Aktualizácia č....

Informácia o aktualizácii č. 3 výziev na predkladanie ŽoNFP pre špecifické ciele 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 27.06.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: Aktualizácia č....

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 26.06.2017 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových...

Výzva na predkladanie ŽoNFP v oblasti modernizácie vozidlového parku autobusov MHD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 21.06.2017 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej...

Aktualizácie výziev v prioritnej osi 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil dňa 22.6.2017 aktualizácie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Prioritnú os 1 -...

Výzva na predkladanie ŽoNPF - špecifický cieľ 2.1.3

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 24.05.2017 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci špecifického sieľa 2.1.1 - Deinštitucinalizácia existujúcich zariadení

Dňa 22. 5. 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako riadiaci orgán pre IROP, na svojej webovej stránke zverejnilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...

Informácia o aktualizácii č. 2 výziev na predkladanie ŽoNFP pre špecifické ciele 2.2.2 a 2.2.3

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 22.05.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: Aktualizácia...

Informácia o aktualizácii výziev na predkladanie ŽoNFP pre špecifické ciele 2.2.2 a 2.2.3

Dovoľujeme si vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 04.05.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: Aktualizácia...

Aktualizácie výziev IROP pre prioritnú os 1.

Dovoľujeme si vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktualizovalo dňa 11.4.2016 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: Zlepšenie...

Informácia o aktualizácii číslo 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo dňa 6.4.2017 aktualizáciu č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Uvedená aktualizácia je...

Vyhlásenie výzvy na predkladane ŽoNFP pre špecifický cieľ 4.3.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 31.3.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o...

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škól

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP aktualizovalo dňa 15.3.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...

FAQ k výzvam na PZ týkajúcich sa základných a stredných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo dňa 22.2.2017 FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzvam na projektové zámery č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v...

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladania PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových...

Aktualizácie výziev na predkladenie ŽoNFP pre prioritnú os 1 zo dňa 13.2.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizácie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný...

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie PZ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových...

Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 2.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 9.1.2017 výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Vyhlásenie výziev na podanie projektových zámerov a Žiadostí o NFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v dňoch 21.12.2016 a 22.12.2016 nasledovné výzvy na prekladanie projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 6.12.2016 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 06.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uverejnilo aktualizáciu č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Výzva na predkladanie ŽoNFP - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Vyhlásenie písomného vyzvania č. IROP-PO6-SC61-2016-8

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuilo dňa 28.11.2016 Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP pre oprávnených žiadateľov v rámci technickej pomoci.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP pre prioritnú os 1 - Rekonštrukcia a modernizácia ciest

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 30.11.2016 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na rekonštrukciu a modernizáciu ciest.

Vyhlásenie výzvy na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v Materských školách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci integrovaného operačného programu zameranú na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Výzva pre decentralizovanú podporu v rámci špecifického cieľa 3.1 IROP

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Informácia o výhlásení výzvy v rámci špecifického cieľa 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 7. októbra 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie...

Zverejnený harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre integrovaný regionálny operačný program zverejnilo harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Tento harmonogram nájdete na stránkach MPRV SR.

FAQ - často kladené otázky k výzve na materské škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín