Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Verejné zbierky

S účinnosťou od 1. júla 2014 platí nový zákon NR SR č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierku môžu vykonávať len právnické osoby uvedené v odseku 2 §3 zákona č.162/2014 Z.z. až po právoplatnosti rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok.

Zbierku povoľuje

  • Okresný úrad v Trenčíne, ak sa má zbierka konať v jeho územnom obvode
  • Ministerstvo vnútra SR po dohode s Ministerstvom financií SR, ak sa má konať na území presahujúcom územný obvod okresného úradu

Verejnú zbierku zbieraním do stacionárnych pokladničiek, zbieraním do prenosných pokladničiek, predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene a predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti až po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase.

Organizátor verejnej zbierky, ktorý má záujem získať písomný súhlas mesta Trenčín s vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Trenčín podľa § 3 , ods. 4 zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požiada o vydanie takéhoto súhlasu žiadosťou na formulári, ktorý na tento účel používa mesto Trenčín

Potrebné doklady

Vybavuje

Útvar kultúrno-informačných služieb

Kontakt:
Tel.: 032/6504 710

e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

  • NR SR č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Aktualizované: 4. 5. 2016

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín