Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2016  

2. Petícia za zachovanie linky č. 11 MHD Trenčín so súčasnou trasou: Kubrická - Trenčín Juh ZŠ, Trenčín Juh - Kubrická

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za zachovanie linky č. 11 MHD Trenčín so súčasnou trasou: Kubrická – Trenčín Juh ZŠ, Trenčín Juh ZŠ – Kubrická a v zmysle §5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( zákon o petičnom práve ) oznamuje vybavenie petície.

Linka č. 11 zabezpečuje prepojenie Kubrice – Juh ZŠ. Mesto Trenčín obstaralo návrh „Novej organizácie MHD Trenčín“ od spoločnosti DIC Bratislava. Zmeny, ktoré návrh obsahuje nepredstavujú ochudobnenie obyvateľov o obsluhu jednotlivých oblasti mesta Trenčín. Systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil zrýchlenie prepravy cestujúcich a znížil náklady na prepravu.

Návrh, ktorý spoločnosť predniesla nie je konečný. Posledné slovo na zmenu trasovania liniek a všeobecne celej organizácie má Mesto Trenčín. Vaše pripomienky formou petície za zachovanie linky č. 11 zapracovávame do návrhu „Novej organizácie MHD Trenčín“.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín