Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2016  

1. Petícia za čisté ovzdušie a pokojný život

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za čisté ovzdušie a pokojný život a v zmysle §5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve) oznamuje vybavenie petície.

Petíciu orgán verejnej správy vyhodnotil ako odôvodnenú. Mesto Trenčín na základe uvedených skutočností uloží prevádzkovateľovi opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín