Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Petície  Petície v roku 2015  

1. Petícia na zabezpečenie parkovísk pre obyvateľov domov 2750/13, 2751/11, 2752/9, 2753/7, 2754/5, 2755/3 na ul. Gen. Svobodu

Mesto Trenčín ako orgán územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (zákon o petičnom práve), týmto oznamuje vybavenie petície.

Vyjadrenie Mesta Trenčín: Ul. Gen. Svobodu pri bytových domoch 2750/13, 2751/11, 2752/9, 2753/7, 2754/5, 2755/3 v Trenčíne, je miestna komunikácia, obojsmerná dvojpruhová, slepá cesta s obratiskom. V súčasnej dobe nie je možné zabezpečiť parkovacie miesta na tejto komunikácii. Vybudovanie nových parkovacích miest si vyžaduje stavebné úpravy. Mesto Trenčín, útvar dopravy navrhne zaradiť do investičných akcií na rok 2016 vybudovanie prepojenia ul. Gen. Svobodu, zjednosmernenie danej ulice a vytvorenie nových parkovacích miest.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín