Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o schválení VOS na predaj nehnuteľnosti - Byt č. 12 na Ul. Gen.M.R.Štefánika 418/74 v Trenčíne

Mesto Trenčín ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže na „Predaj nehnuteľnosti: byt č. 12 na Ul. Gen. M. R. Štefánika 418/74 v Trenčíne“ oznamuje, že:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.11.2015 s c h v á l i l o  predaj voľného bytu pre víťaza – Ing. Eduard Malatinec, Trenčín za kúpnu cenu 42.499,-- €

V zmysle článku VI. tejto súťaže je úspešný navrhovateľ povinný doplatiť rozdiel medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.
Deň tohto uverejnenia sa považuje za deň doručenia oznámenia o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve navrhovateľovi a od tohto dňa plynie lehota na doplatenie zvyšku kúpnej ceny.
V prípade, ak navrhovateľ v lehote uvedenej v oznámení o schválení prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín