Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o schválení VOS na predaj nehnuteľnosti - Pozemok na Ul. Tichá, v k.ú. Kubrá, CKN parc.č. 310/1

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti : „Pozemok na Ul. Tichá, v k.ú. Kubra C-KN parc.č. 310/1“ oznamuje, že :

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 18.11.2015 schválilo predaj predmetnej nehnuteľnosti pre víťaza verejnej obchodnej súťaže – Ing. Štefan Kostelný a manž. Mária, za celkovú kúpnu cenu 5.600,- €.

V zmysle článku VII. súťažných podmienok je úspešný navrhovateľ povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a zloženou zábezpekou do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej stránke Mesta Trenčín.
V prípade, ak navrhovateľ v uvedenej lehote nezaplatí zvyšok kúpnej ceny, platí, že od svojho návrhu odstúpil a prepadne mu 100% zloženej zábezpeky.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín