Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľnosti - Pozemok na Ul. Tichá, v k.ú. Kubra, CKN parc.č. 309/1


Mesto Trenčín oznamuje, že úspešným uchádzačom pri predaji nehnuteľnosti „Pozemok na Ul. Tichá, v k.ú. Kubra C-KN parc.č. 309/1“
sa stal Pavol Ochodnický a manž. Jitka. Ponúknutá kúpna cena predstavuje 6.600,- €.

Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Predpokladaný termín zasadnutia mestského zastupiteľstva je stanovený na 18.11.2015.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín