Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie VOS na predaj nehnuteľnosti - Byt č. 12 na Ul. Gen.M.R. Štefánika 418/74 v Trenčíne

Mesto Trenčín oznamuje, že úspešným uchádzačom pri predaji voľného bytu č. 12 v bytovom dome so súp. č. 418 na Ul. Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne sa stal
Ing. Eduard Malatinec, M. Rázusa 1467/18, 911 01 Trenčín. Ponúknutá kúpna cena predstavuje 42.499,00 €.

Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie majetkového prevodu nehnuteľností, ktoré sú predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Predpokladaný termín zasadnutia mestského zastupiteľstva je stanovený na 18.11.2015.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín