Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

VOS na predaj nehnuteľnosti: Pozemok na Ul. Tichá, v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 309/1

Mesto Trenčín vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti: Pozemok na Ul. Tichá, v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 309/1

 

 Súťažné podmienky

 

 Ortofotomapa

 

 Geometrický plán

 

 Územnoplánovacia informácia 

 

 Funkčné využitie

 

 Regulatívy 

 

 Regulatívy II. 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín