Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín

OZNÁMENIE


Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosť v k.ú. Trenčín – časť pozemku C-KN parc.č. 2163/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, za účelom umiestnenia 2 ks automatov na kahance. Minimálna cena nájmu v súlade s platným Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín predstavuje sumu 12,00 €/m2 ročne.

Prípadní záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s cenovou ponukou doručiť v zalepenej obálke s označením

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM POZEMKU – Cintorín Juh“ do rúk Ing. Vankovej

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne
Útvar majetku mesta
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

v lehote do 18.09.2015 do 09.00 hod.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín