Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebytový priestor vo výmere 14,4 m² nachádzajúci sa na III. nadzemnom podlaží v objekte KS Hviezda na ulici Kniežaťa Pribinu č. 3 v Trenčíne, s využitím na kancelárske účely v cene v zmysle VZN mesta Trenčín č. 12/2011.

Prípadní záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť v zalepenej obálke s označením:

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NP Kino Hviezda“

poštou na adresu:
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Soblahovská 65
912 50 Trenčín


alebo osobne na adresu:
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Hviezdoslavova 6
911 01 Trenčín

v lehote do 6.7.2015 do 11,00 hod.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín